Privacybeleid

1.      Welkom

De organisatie genaamd Kenny PFT is een eenmanszaak, met ondernemingsnummer 0686.891.246. en staat voor personal- en TMV trainingen voor spelers en keepers.
De vennootschap Kenny Thompson Comm V. (of Train To Succeed) met ondernemingsnummer 0758.840.106 regelt alle activiteiten voor groepstrainingen, stages, en sportkampen.

In dit Privacybeleid leggen we uit welke persoonlijke informatie wij als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ verzamelen en hoe wij deze gebruiken en delen om onze dienstverlening te verbeteren.
Alsook de algemene voorwaarden van annulatie en GDPR binnen onze organisatie.

2.      Persoonsgegevens

De beperkte persoonsgegevens die wij bewaren worden verzameld op de volgende manieren:

 • Website: bij een bezoek aan onze website, worden bepaalde gegevens geregistreerd via cookies (waaronder uw IP-adres) voor het verzorgen en verbeteren van onze website. Meer informatie omtrent deze cookies kan u vinden in ons afzonderlijk Cookiebeleid;

 • Zakenrelatie: wanneer u ons contacteert in het kader van onze diensten als (potentiële) klant of partner, verwerken wij uw volledige naam, contactgegevens (e‑mailadres, telefoonnummer, kantoor- en/of woonadres), en andere gegevens noodzakelijk voor de bestelling, facturatie of samenwerking (zoals uw bankgegevens, contactgeschiedenis, of gegevens met betrekking tot uw eerdere bestellingen);

Hoewel u nooit verplicht bent om persoonsgegevens vrij te geven, kan een weigering om noodzakelijke informatie mee te delen het verlenen van onze diensten belemmeren of onmogelijk maken.

3.      Verwerkingsdoeleinden

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van ons algemeen klanten- en orderbeheer, of om onze diensten te kunnen leveren. Dit betreft onder meer de klantenadministratie, het opvolgen van bestellingen en leveringen, de facturatie, het beantwoorden van vragen, en voor marketingdoeleinden.

De verwerking vindt plaats op basis van de volgende categorieën van rechtsgronden:

 • Op basis van uw toestemming;

 • Uit noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;

 • Uit noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

 • Om uw vitale belangen of deze van een andere persoon te beschermen;

 • Voor de vervulling van een taak van algemeen belang;

 • Uit noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

4.      Delen met derden

Indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, kunnen wij persoonsgegevens delen met werknemers en onze professionele partners. Onze partners zullen op hun beurt de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om deze persoonsgegevens te beschermen.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit commercialiseren naar derden toe. In het kader van een eventuele reorganisatie, faillissement of overdracht van activiteiten, kunnen gegevens die deel uitmaken van onze bedrijfsactiviteiten evenwel aan derden worden overgedragen.

In beperkte gevallen kunnen wij ook verplicht worden om persoonsgegevens te delen op basis van een gerechtelijk bevel of dwingende wetgeving, zoals in het kader van fraudebestrijding of beveiligingsproblemen, of om onze rechten te beschermen.

5.      Bewaarperiode

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt en bewaard gedurende een redelijke termijn die noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, in functie van onze contractuele relatie, om aan wettelijke vereisten te voldoen, of in het kader van gebruikelijke retentiemechanismen die redelijkerwijs beperkt zijn in tijd (back-ups).

6.      Uw rechten

Alle personen waarvan wij persoonsgegevens bewaren, hebben steeds het recht om:

 • inzage te verkrijgen in hun persoonsgegevens;

 • hun persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;

 • hun persoonsgegevens te laten verwijderen;

 • de verwerking van hun persoonsgegevens te laten beperken;

 • zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens om een ernstige en legitieme reden;

 • hun persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere vennootschap.

Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, kan u ons contacteren per post of via [e-mailadres]. Bij ontvangst van uw aanvraag zullen wij uw identiteit moeten kunnen verifiëren.

7.      Klachten

Als u opmerkingen of vragen heeft over ons privacy beleid, horen we dit graag.

8.      Veiligheid

Wij passen minstens de gebruikelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe die redelijkerwijs van ons verwacht mogen worden om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging, vervalsing, verspreiding of onrechtmatige toegang.

Persoonsgegevens worden slechts doorgegeven aan een partner in een land buiten de Europese Economische Ruimte mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt voor uw persoonsgegevens. Vooraleer persoonsgegevens te delen met een partner in de Verenigde Staten van Amerika, vereisen wij een afzonderlijke verwerkingsovereenkomst of een certificering volgens het Privacy Shield Framework (www.privacyshield.gov).

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor een foutief of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door een derde. U blijft daarnaast zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van uw computer, IP-adres, login- en identificatiegegevens.

9.      Uw privacy

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Wij stellen dan ook alles in het werk om deze zo goed mogelijk te beschermen en hechten veel belang aan de naleving van (i) de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, “Wet Verwerking Persoonsgegevens”); (ii) de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het recht van de elektronische economie; en (iii) de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”).

10.      Foto en video (GDPR)

De verplichtingen onder de GDPR zijn de volgende: toestemming vragen, informeren, beveiliging garanderen.
Bij het accepteren en akkoord gaan met ons privacybeleid op de inschrijvingsformulieren, mogen wij foto’s en video’s van de aanwezige spelers gebruiken voor doeleinden omtrent Kenny PFT.
Dit wil zeggen, dat we genomen foto’s en video’s mogen gebruiken voor sociale media en website, steeds uitgaande dat het materiaal in een voetbalsfeer en omgeving gecreëerd is.
Nogmaals, Uw privacy is belangrijk voor ons. En wij zullen nooit aanstootgevend of belastend materiaal tonen.

11.      Annulatie en voorwaarden

 • Personal- en TMV trainingen:
  Tot 24u voor de sessie kan er kosteloos geannuleerd worden, zonder reden.
  Afspraken worden in onderling overleg verplaatst naar een later moment.
  Later dan 24u voor de sessie, vragen wij een doktersattest als bewijs van ziekte en/of blessure voor de afwezigheid. Anders zullen wij de sessie volledig aanrekenen.
  Annuleren vanaf 3u voor aanvang van de training, wordt de sessie altijd volledig aangerekend (ook met een wettige afwezigheid en/of doktersattest).
  Bij duo trainingen en TMV sessies met 3 of 4 spelers, zal na het annuleren van één of meerdere spelers buiten de 24u, de ouders van de andere speler(s) gecontacteerd worden. Bij een duo training komt de speler individueel te trainen en zal hij/zij het tarief van een personal training betalen (na overleg). Bij een TMV sessie zal het bedrag verdeelt worden tussen de aanwezige spelers.
  Indien er niet tijdig wordt geannuleerd (later dan 3u voor de sessie), dient de sessie/deel ook betaald te worden door de speler die niet aanwezig was.Aangekochte pakketten blijven één jaar geldig, gerekend vanaf de 1ste sessie.
 • Groepstrainingen en Small Group Sessions (after season):
  Tot 36u voor het concept kan er kosteloos geannuleerd worden, zonder reden.
  Wij kunnen overgaan tot terugbetaling van het concept, of een tegoed bon voor een later concept.
  Later dan 36u voor de sessie, zullen wij standaard een verwerkingskost van 20% (op het betaalde bedrag) aanrekenen, en kan enkel bij het voorleggen van een doktersattest (dit door een blessure of ziekte) overgegaan worden op 80% terugbetaling van het inschrijvingsbedrag.
 • Stages en voetbalkampen tijdens de vakanties:
  Omdat onze stages en kampen steeds enkele maanden op voorhand volzet zijn, wordt een inschrijving als een reservering gezien. Van zodra wij het inschrijvingsbedrag hebben ontvangen, is de inschrijving voor de stage/kamp bevestigd.

  Kosteloos annuleren kan tot 15 dagen voor de start van de stage.

  Na 15 dagen tot 3 dagen voor de stage, zullen wij standaard een verwerkingskost van 20% (op het betaalde bedrag) aanrekenen, en zal de overige 80% terugbetaald worden. Ook als u nog geen inschrijvingsbedrag hebt betaald, zal er een verwerkingskost van 20% worden aangerekend.

  Vanaf 3 dagen voor de stage, zullen wij standaard een verwerkingskost van 30% (op het betaalde bedrag) aanrekenen, en kan enkel bij het voorleggen van een doktersattest (dit door een blessure of ziekte) overgegaan worden op 70% terugbetaling van het inschrijvingsbedrag.

Annulaties gelden enkel via ons officieel e-mailadres en/of telefoonnummer (telefonisch, via bericht of whatsapp).
Via sociale media kunnen wij de annulering niet accepteren.